Báo Đức viết về chặng đường 40 năm quan hệ ngoại giao Việt – Đức

bb6d6 den led2C den trang tri merkeldung7248071372083276500x0 1427708536 180x108 Báo Đức viết về chặng đường 40 năm quan hệ ngoại giao Việt   Đức
Nét tương đồng về lịch sử, phẩm chất lao động cần cù của nhân dân hai nước là những tiền đề để Việt Nam và Đức trở thành đối tác chiến lược trên các mặt kinh tế, chính trị và văn hóa.
Thế giới – VnExpress RSS